Verkko-opetuksen suosio ja laaja levinneisyys on vaatinut sopeutumista niin opettajilta kuin oppilailta ja opiskelijoiltakin. Verkko-opetus mahdollistaa monimuoto-opinnot, joissa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa ja eri oppimismuotoja.

Hyvien Internet-yhteyksien vuoksi verkko-opintoja voi suorittaa lähes milloin ja mistä vain. Tässä juuri piileekin osa verkko-opintojen suosion syistä. Opiskelijan kannalta saatavuus on parantunut huomattavasti verkko-opintomahdollisuuksien myötä. Hyvä verkko-opetus vastaa vähintään lähiopetusta laatunsa ja oppinsa puolesta. Juuri monipuolisten oppimismetodien käyttö takaa laadukkaan verkko-opetuksen.  Mahdollisuudet verkossa kasvavat jatkuvasti ja siinä mielessä opetus elääkin muutoksen aikaa. Tavoitteena on luonnollisesti tehostaa opettamista ja oppimista, sekä helpottaa opintojen saatavuutta. Verkko-oppiminen on tullut jäädäkseen ja osoittanut vastaavansa haasteisiin hyvin.

Kommunikointi ja yhteyden ylläpito

Koska verkko-opinnoissa vuorovaikutus opettajan, opiskelijan ja ryhmän välillä saattaa helposti jäädä puutteellisemmaksi kuin lähiopetuksessa, on siihen tärkeää kiinnittää erityistä huomiota. Opettajien on syytä aikatauluttaa oppikokonaisuus ja antaa tehtäviä joustamattomine palautuspäivineen tasaisin väliajoin. Tehtävien säntillinen suorittaminen jää toki opiskelijan vastuuksi, mutta tehtävistä muistuttaminen ja niitä varten opiskelu erilaisia etäryhmätyö työkaluja käyttäen on suotavaa.

Yksi vaihtoehto on pitää ajasta riippuvaisia etäopetus tuokioita, joissa normaalin oppitunnin tai luennon tapaan voidaan työskennellä ryhmässä ja esittää kysymyksiä puolin ja toisin reaaliaikaisesti. Opiskelijoiden keskuudessa uusiin etätyökaluihin ja monimuoto-opiskeluun suhtaudutaan pääosin positiivisesti. Kommunikointi on tärkeä oppimisen työkalu. Voi olla tehokkaampaa opiskella verkossa kuin perinteisellä lähiopetus luennolla, jossa opettaja puhuu suurimman osan ajasta opiskelijoiden kirjoittaessa muistiinpanoja. Verkossa voidaan yhtälailla hyödyntää luontomaista opiskelua, mutta hyvin suunniteltu verkko-opiskelu sisältää paljon opiskelijan ja opettajan sekä ryhmän välistä kommunikointia, keskustelua ja ryhmässä oivaltamista. Verkko opiskelussa on luonnollista hyödyntää itsenäistä tiedonhankintaa sekä annetun materiaalin luetun ymmärtämistä.

Selkeä rakenne ja helposti omaksuttavat työkalut 

On tärkeää, että verkko-opinnoille on laadittu selkeä rakenne ja opettajan sekä opiskelijan puolesta on suotavaa käydä läpi kyseisen opintojakson tavoitteet ja suunnitella miten ja millä työkaluilla niihin päästään. Verkko-oppimisympäristössä on valtavasti eri mahdollisuuksia ja uusia työkaluja ja alustoja julkaistaan jatkuvasti. Opettajan on hyvä valita muutama toimiva työkalu ja pysytellä niissä. Suurin osa verkko-opiskeluajasta ei tule kulua uusien toimintatapojen ja ohjelmistojen käytön opetteluun vaan itse opiskeluun! Niinpä on hyvä pysytellä yksinkertaisissa rakenteissa, silti uusia työkaluja vieroksumatta.

Materiaalin hyödyntäminen 

Verkossa opiskelu ja opettaminen mahdollistavat laajan materiaalin käytön ja jakamisen. Verkko oppimisympäristöön on helppo linkittää artikkeleita, uutisia, verkossa julkaistuja tutkimuksia, videoita, kuvia ja niin edelleen. Erityisen käytännöllistä tästä tekee se, että kaikki materiaali on löydettävistä yhdestä paikasta. Oppitunneilla jaettavat monisteet ja paperit saattavat hukkua tai unohtua huolelliseltakin opiskelijalta.

Internetissä oppimismateriaalia on lähes rajattomasti, sillä moni kirjakin on luettavissa nykyään e-versiona. Opettajalla on oppikokonaisuuksien ja kurssien suunnittelussa ehkä vielä lähiopetusta haastavampi tehtävä suunnitellakseen sopivan materiaalipankin oppimisen tueksi ja toisaalta aikatauluttaessa kurssi tarkasti niin että itsenäinen opiskelu sujuu ohjatusti.

Hyvän verkko-opetuksen muistilista

Suurin vastuu verkko-opinnoiden onnistumisesta on opiskelijalla itsellään. Opettaja voi suunnitella hyvän kokonaisuuden materiaaleineen ja tarjota työvälineet aktiiviseen kommunikointiin, mutta itse työ, usein lisäksi hyvin itsenäinen, jää opiskelijalle.

Verkko-opiskelu sopii parhaiten itseohjautuville ja itsenäisestä työskentelystä nauttivalle opiskelijalle, joka oppii paremmin lukemalla ja kirjoittamalla kuin suorassa vuorovaikutuksessa tai kuuntelemalla. Kuten lähiopetuksessakin, riippuu verkko-opiskelun onnistuminen loppupeleissä opiskelijan motivaatiosta, eli halusta perehtyä aiheeseen ja tehdä tiedonhaku ja tehtävät parhaansa mukaan itseään ja omaa tulevaisuuttaan varten eikä arvosanojen tai opintopisteiden vuoksi.

Opettajan rooli verkko-opettamisessa on ennen kaikkea olla ohjaaja ja auttaa opiskelijoita hyödyntämään käytettävissä oleva materiaali ja työkalut parhaansa mukaan. Opettaja on eräänlainen tutor, joka ensin perehdyttää verkko-opiskeluun sitten auttaa ja ohjaa tarvittaessa, ja huomatessaan opiskelun sujuvan hyvin, opettaja voi jäädä taka-alalle ja antaa itsenäisen työskentelyn ja ryhmäoppimisen sujua omalla painollaan.  On keskeistä luoda avoin ja hyväksyvä oppimisilmapiiri, jossa opiskelijat eivät pelkää lähestyä opettajaa. Usealle oppilaalle verkko-opiskelu on vielä uutta ja jatkuvasti päivittyvien verkko-opiskelu alustojen ja työkalujen käyttö saattaa vaatia käyttöopastusta ja teknistä tukea.

Verkko-opiskelun onnistumiseksi on syytä kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

  • Opettaja

– Selkeä kurssi suunnitelma ja aikataulutus

– Yksinkertaiset ja helppokäyttöiset työkalut sekä hyvä ohjeistus ja tuki tarvittaessa

– Kattava ja mielenkiintoinen materiaali pankki, mahdollisesti eri medioita hyödyntäen

– Riittävä kommunikointi ja ryhmä opiskelun hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan

– Tavoitteiden asettaminen yhdessä opiskelijoiden kanssa

– Avoin palautteen anto ja pyyntö, sillä aina on parantamisen varaa

– Aktiivinen uusien työkalujen ja oppimateriaalien etsintä

– Aktiivinen rooli ohjaajana ja tutorina

  • Opiskelija

Oppimistavoitteiden luominen ja niissä parhaansa mukaan pysyminen.

– Aineistoon ja tehtäviin tutustuminen jo hyvissä ajoin opintojakson alulla. Tämä auttaa ymmärtämään keskusteluita ja kurssin kokonaiskuvaa.

– Työsuunnitelma ja oman työskentelyn aikataulutus.

– Itseohjautuva ja oma-aloitteinen opiskelu.

– Aktiivinen tiedonhaku.

– Aktiivinen yhteydenpito opettajaan ja muihin ryhmäläisiin erityisesti, jos opintoihin kuuluu ryhmätehtäviä.

– Säännöllinen kirjautuminen oppimisympäristöön verkossa.

Privacy Policy